[spectre] "Blesok -- literature & other arts" #44

Blesok undisclosed.recepients at blesok.com.mk
Wed Nov 9 14:20:26 CET 2005


//tekstot na makedonskiot e podolu//
//unsubscribe options below the English text//

Dear friend,

We are happy to inform you that 44th issue of
"Blesok|Shine - literature & other arts" is available on-line:
http://www.blesok.com.mk (in Macedonian and in English)

In this issue:
Poetry: M.T.C. Cronin, Boban Bogatinovski
Prose: Milos Urban, Zoran Zafirovski
Essays: Andrej Blatnik, Cyril Wong
Critics: Mitja Chander, Igor Isakovski,
Gallery: Petar Mazev, Bogoja Angjelkoski
Gallery Reviews: Ana Vasilevska, Sonja Abadzhieva
Sound: Javier Vargas, Devon Allman
Theatre: Mega-interview with Bajrush Mjaku, by Liljana Mazova

New printed books include:
poetry
Ronny Someck: Wheat, selected poetry [MK]
M.T.C. Cronin: The Ridiculous Shape of Longing [MK, EN]
Elizabeta Bakovska: Conditions of Body and Mind After You Turn Thirty [MK]
Tihomir Jancovski: Of Late [MK, EN]
Jovica Ivanovski: Double Album [MK]
Josip Osti: Barbara and the Barbarian [MK]
Peter H. Liotta: The Exile's Return [MK]
prose
Igor Marojevic: Searchers [MK]
More details: <a href="http://www.books.com.mk/printed/">www.books.com.mk</a>

Please, be so kind to resend this message to whom you may find concerned.
Thank you!

To unsubscribe:
- <a href="mailto:undisclosed.recepients at blesok.com.mk?subject=UNSUBSCRIBE">click here</a>
OR
- please reply to this message with UNSUBSCRIBE in the subject line.

Yours sincerely,
Igor Isakovski
Blesok

//dokolku ne go citate kirilicniot tekst podolu, pritisnete <a href="http://www.blesok.com.mk/44mkd.html">ovde</a>
Ïî÷èòóâàíè,

Èìàìå ÷åñò è çàäîâîëñòâî äà âå èçâåñòèìå äåêà
44-òî èçäàíèå íà „Áëåñîê - ëèòåðàòóðà è äðóãè óìåòíîñòè“
å äîñòàïíî çà ïîñåòè íà http://www.blesok.com.mk
(íà ìàêåäîíñêè è íà àíãëèñêè)

Âî îâà èçäàíèå:
ïîåçè¼à: Ì.Ò.Ö. Êðîíèí, Áîáàí Áîãàòèíîâñêè
ïðîçà: Ìèëîø Óðáàí, Çîðàí Çàôèðîâñêè
åñåè: Àíäðå¼ Áëàòíèê, Ñèðèë Âîíã
êðèòèêà: Ìèò¼à ×àíäåð, Èãîð Èñàêîâñêè
ãàëåðè¼à: Ïåòàð Ìàçåâ, Áîãî¼à Àíƒåëêîñêè
ãàëåðè¼à îñâðòè: Àíà Âàñèëåâñêà, Ñîœà ÀáàŸèåâà
çâóê: Õàâèåð Âàðãàñ, Äåâîí Àëìàí
òåàòàð: ìåãà-èíòåðâ¼ó íà Ëèë¼àíà Ìàçîâà ñî Áà¼ðóø ̼àêó

Íîâèòå ïå÷àòåíè êíèãè ãè âêëó÷óâààò:
ïîåçè¼à
Ðîíè Ñîìåê: Æèòî, îäáðàíà ïîåçè¼à [MK]
Ì.Ò.Ö. Êðîíèí: Ñìåøíèîò îáëèê íà êîïíåæîò [MK, ÅÍ]
Åëèçàáåòà Áàêîâñêà: Ñîñòî¼áè íà äóõîò è òåëîòî ïî òðèåñåòòàòà [MK]
Òèõîìèð £àí÷îâñêè: Ïîñëåäíî âðåìå [ÌÊ]
£îâèöà Èâàíîâñêè: Äâîåí àëáóì [MK]
£îñèï Îñòè: Áàðáàðà è âàðâàðîò [MK]
Ïèòåð Õ. Ëèîòà: Âðààœå íà èçãîíåòèîò [MK]
ïðîçà
Èãîð Ìàðîåâè: Òðàãà÷è [MK]
Ïîâåå äåòàëè: <a href="http://www.books.com.mk/printed/">www.books.com.mk</a>

Âå ìîëèìå, ïðåïðàòåòå ¼à ïîðàêàòà íà ñèòå îíèå
çà êîèøòî ìèñëèòå äåêà áè áèëå çàèíòåðåñèðàíè.
Âè áëàãîäàðèìå!

Çà äà íå ãè ïðèìàòå íàøèòå ïîðàêè:
- <a href="mailto:undisclosed.recepients at blesok.com.mk?subject=UNSUBSCRIBE">ïðèòèñíåòå îâäå</a>
ÈËÈ
- îäãîâîðåòå íà îâàà ïîðàêà ñî UNSUBSCRIBE âî ïîëåòî subject.

Èñêðåíî âàø,
Èãîð Èñàêîâñêè
ÁëåñîêMore information about the SPECTRE mailing list