[spectre] Upgrade! Skopje : Consumer vs. User 2 .0 "Girls know best" launch - exhibition + DJ lap/top/set

Kyd C. pigeonprojects at gmail.com
Fri Nov 23 17:23:56 CET 2007


[ English below]

"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

Upgrade! Skopje

"Girls know best"

изложба + DJ лап/топ/сет

 Сабота, 24 ноември 2007, 21:00 часот

 Културен центар Точка

 [ www.kontrapunkt-mk.org, www.line.com.mk, www.theupgrade.net]Оваа изложба е најава за започнување на проектот Consumer vs. User 2.0
кој ќе биде реализиран од јануари до јуни 2008 г. На неа ќе бидат
претставени неколку млади уметнички од Македонија, коишто подоцна ќе
бидат дел од проектот. Како дел од оваа изложба ќе биде поставена и
презентација на остварени дела и проекти од канадски уметнички коишто
ја користат технологијата како изразно средство во нивните дела,
реализирана во соработка со Кид Кембел куратор од Канада.

На оваа изложба ќе учествуваат: Марија Сотировска- слики, Кристина
Хаџиева- слики, Кристина Гацова – фотографии, Јасна Димитровска-
инсталации, Руки- графики и Ивана Драгшиќ – цртежи.

Проектот Consumer vs. User 2.0 се фокусира на технолошка едукација на
жени и деца. Овој проект е продолжение на 6 те остварени работилници
во 2007 година, коишто едуцираа над 50 учесници во областа на новите
медиуми и технологија употребени во уметнички контекст. Consumer vs.
User 2.0 се состои од две работилници што ќе се остварат во
партнерство со локални и интернационални организации коишто имаат
десетгодишно искуство во овие области.

 "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""Upgrade! Skopje

"Girls know best"

exhibition + DJ lap/top/set

  Saturday, 24.11.2008, 21:00 h

 Cultural centre Tocka

 [ www.kontrapunkt-mk.org, www.line.com.mk, www.theupgrade.net]


This exhibition is an announcement for the project Consumer vs. User 2
.0 that will be realized from January to June 2008. The exhibition
will introduce several young female artists from Macedonia which will
take part in the project afterwards. Besides, there will be a
presentation of female artists which a result of continuous
collaboration with Kyd Campbell from Canada.
The participants of the exhibition are: Marija Sotirovska, Kristina
Hadzieva, Kristina Gacova, Jasna Dimitrovska, Ruki and Ivana Dragsic.

Consumer vs. User 2.0 project is focused on the technological
education of two different groups: female artists and youth between
11-21 years old. This project is an extension of the 6 workshops
realized in 2007 that helped educating more than 50 people. Next years
program will be consisted of two workshops with a longer duration and
developed in collaboration with different partners that will be
announced additionally.

Curators: Elena Veljanovska and Cveta Spasova : Line Initiative and Movement
www.line.com.mk

 "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

--
+++++++++++++
frontierlab.org
tinynoise.com
+++++++++++++


More information about the SPECTRE mailing list